National Amila 2018-2019
Lajna Immaillah Denmark
Mrs. Sheeza Munir
Sadr Lajna Denmark
Mrs. Nasreen Khan
Naib Sadr 1
Mrs. Razia Ashraf
Naib Sadr 2
Miss. Kashfa Ashraf
General Secretary
Mrs. Nasreen Khan
Secretary Rishta Nata
Mrs. Nasreen Khan
Secretary Tarbiyyat
Mrs. Madiha Kamraan
Secretary Taleem
Mrs. Rizwana Saleem
Secretary Ishaat
Mrs. Uzma Munir
Secretary Maal
Miss. Anam Cheema
Secretary Sehat-e-Jismani
Mrs. Shahida Umer
Secretary Tehrik-e-Jadid
Mrs. Shahida Umer
Secretary Waqf-e-Jadid
Miss. Amtul Shafi Malik
Secretary Tabligh
Mrs. Shamaila Munir
Secretary Nasirat
Mrs. Sadqa Bashart
Secretary Tajneed
Mrs. Qanta Leik
Secretary Nazmo Zabt
Mrs. Asma Qanooz
Secretary Ziyafat
Mrs. Shaista Tahir
Secretary Nizafat
Miss. Maheen Tahir
Secretary Santo Harfet 
Mrs. Razia Ashraf
Mohsba